Zřízení olomouckého biskupství (1063)

První olomoucký biskup Jan (biskupem v letech 1063 – 25. listopadu 1085) byl inzultován pražským biskupem Jaromírem-Gebhardem (kolem 1040–1090).

Budyšínský rukopis...

Budyšínský rukopis Kosmovy Kroniky Čechů. Knihovna Národního muzea v Praze, sign. VIII.F.69

 

To byla první příčina, ohnisko a začátek celého sporu, vzniklého potom z podnětu této potupy mezi dvěma sloupy církve. Neboť biskup Jan, zaživ takové příkoří, ihned vypravil svého posla ke knížeti Vratislavovi, naléhaje na něho s touto stížností: „Jestliže pohlížíš na pohanu, kterou mi tvůj bratr nelidsky učinil, nestrannou myslí, dokaž, ať všichni vědí, že se bezpráví stalo tobě, nikoli mně. Neboť čím jsem se provinil, čeho jsem si zasloužil já, kterýž jsem učinil jenom to, co se tobě líbilo? Hle, já, byť nehodný, přece jen z tvé milosti biskupem jmenovaný, biči až do únavy biřicovy zmrskaný, přál bych si raději, abych nebyl nikdy dosáhl biskupské výsosti. Rozhodni se: buď mne navrať k mému opatu, třeba pozdě, nebo se sdílej se mnou o tuto pohanu, [folio 45r] v mysli stejně ji snášeje, a vyprav mne nebo mého posla k stolici apoštolské.“

Kníže Vratislav uslyšev to, rozohní se velikou horlivostí, ba nezdrží se slz v té pohnuté chvíli. Ihned je poslán zástup bojovníků pro biskupa Jana, aby bez nebezpečenství svého života mohl přijíti k rozmluvě s knížetem; bál se totiž kníže, aby ho biskup Jaromír, jeho bratr, nástrahami nesprovodil ze světa. Mezi kaplany biskupa Jana byl kněz Hagen, Němec, znalec filozofie, učeň Ciceronovy výmluvnosti. Kníže, povolav ho k sobě, mnohými sliby ho zaváže a s mnohými věcmi písemně i ústně se mu svěří o svém bratru Gebhartovi, o křivdě spáchané na biskupu Janovi a o stavu církve, aby to otci apoštolskému přednesl.

Na té cestě, jeda přes Řezno, nešťastnou náhodou se ubytoval u jednoho měšťana, jménem Kombolda, jenž byl služebník biskupa Gebharta, maje od něho roční plat třicet hřiven stříbra. Ten po večeři při pohárech, jak bývá mezi hospodářem a hostem, chytře na něm vyzví, kdo jest a odkud i co je účelem cesty. A jakmile se dověděl, že koná poselství proti biskupu Gebhartovi, nedopustí, aby toto udání proti jeho pánovi bylo udáno, a pošle za ním druhého dne lotříky, aby nějakými obtížemi zmařili účel jeho cesty. Ti ho zajali na cestě, pobrali mu peníze, uřezali nos, a nasadivše mu na hrdlo meče, hrozili mu smrtí, nevrátí-li se. A on o to, by neztratil život, byť hanebný, obavu maje, vrátil se k svému biskupovi na Moravu.

Kosmova kronika česká. Z latinského originálu přeložili Karel Hrdina a Marie Bláhová. Praha 2012

Odkaz