Z olomouckých archivů

Informace o projektu

Z olomouckých archivů

K historickému městu, jakým bezpochyby Olomouc je, patří i bezpočet vzácných archivních materiálů. Za staletí fungování královského města i různých politických a kulturních institucí na jeho území vzniklo množství unikátních dokumentů. Díky spolupráci dnešní olomoucké samosprávy, Státního okresního archivu Olomouc a olomoucké pobočky Zemského archivu Opava můžeme nyní ty nejvzácnější dokumenty představit veřejnosti. K tomu bude sloužit tato speciální webová stránka.

Nová web bude představovat laickým zájemcům z řad veřejnosti digitální faksimile vybraných archiválií s jejich transkripcemi či překlady a s historickým komentářem, jakož i výběr z olomoucké ikonografie (tedy kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce). Prezentace, nazvaná Z olomouckých archivů, vzniká v návaznosti na internetové stránky Magistrátu města Olomouce a Archivního vademeca.

Podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) se termínem paměťová instituce označují knihovny, archivy, muzea, výzkumné ústavy a univerzity, jejichž cílem je ochrana a zpřístupňování dokumentů kulturního dědictví. Tato zařízení pečují o národní paměť a vytvářejí rovněž nové zdroje informací o kulturních událostech na místní i národní úrovni.

Obsah sbírek paměťových institucí lze stručně charakterizovat následovně:
  • Knihovny – uchovávají převážně sbírky publikovaných dokumentů.
  • Muzea – uchovávají převážně sbírky objektů/artefaktů.
  • Archivy – uchovávají převážně sbírky archiválií. Paměťové instituce spolupracují v oblasti digitalizace, využití informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví a dále pro udržitelnou ochranu digitalizovaných údajů.

Statutární město Olomouc je sídlem všech uvedených typů paměťových institucí – zejména to jsou Vědecká knihovna v Olomouci, Knihovna města Olomouce, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc a Státní okresní archiv Olomouc.

soka_olomouc
Oba olomoucké archivy sídlí v moderní účelové budově z roku 1997 na adrese U Husova sboru 10, 771 11 Olomouc.
Státní okresní archiv Olomouc je v současnosti vzhledem k téměř sedmi běžným kilometrům uložených archiválií největším archivem této kategorie v České republice.
 

Realizací projektu Digitalizace archivů a Document management systém (součást projektu Centrální informační systém MMOl, II. etapa a vybudování komunikační infrastruktury a digitalizace archivu Olomouc, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07363, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím IOP, www.strukturalni-fondy.cz/iop) se Státní okresní archiv Olomouc výrazně zapojil do procesu digitalizace archivních fondů.