Archivní vademecum

Archivní vademecum

Pro koho je určeno

pro širokou občanskou veřejnost i pro badatele, kteří se zajímají o historii města Olomouce, ale též pro profesní využití digitalizovaných archiválií.

K čemu slouží

k prezentaci archiválií podávajících svědectví o historii města Olomouce. Díky digitalizaci je tu umožněno elektronické nahlížení do archivních dokumentů, které jsou jinak přístupné pouze při prezenčním studiu v archivní badatelně. Studijní digitální reprodukce jsou na webu dostupné v dostatečné kvalitě, nejsou však určeny k dalšímu reprodukování. Originály dokumentů jsou uloženy ve Státním okresním archivu Olomouc, který též vyřizuje všechny individuální žádosti o zhotovení reprodukcí z prezentovaných archiválií. Archiv si ovšem vyhrazuje posouzení každé takové žádosti a o jejím kladném vyřízení rozhoduje s přihlédnutím k účelu užití reprodukcí a podle svých provozních možností. Zpoplatnění reprografických služeb archivu je stanoveno platným ceníkem služeb.

Co bylo digitalizováno

archiválie, které typově patří k úředním spisům a knihám kanceláře města Olomouce a zachycují historii tohoto města od 15. do 19. století. Jedná se v prvé řadě o písemné dokumenty ze dvou fondových oddělení archivního fondu Archiv města Olomouce: Zlomky registratur z let 1426–1786 (1890) a Registratura města z let 1786–1873. Kromě toho bylo ještě digitalizováno celkem 26 olomouckých městských kronik, které svými záznamy pokrývají období let 1432–1860, a několik desítek městských úředních knih z 16. století, které obsahují zápisy z oblasti civilního soudnictví. Všechny tyto knihy jsou součástí fondového oddělení Knihy z výše již zmíněného fondu Archiv města Olomouce. V neposlední řadě byl digitalizován významný fond Listiny, jenž obsahuje listinné dokumenty z archivů měst Litovel, Města Libavá, Olomouce, Uničova, Šternberka a obce Želechovice.

Přejít na Archivní Vademecum
200-vade-1 201-vade-2

TRANSKRIPCE

Moudrému a opatrnému panu purgmistru města Olomouce, pánu staršímu a příteli našemu milému.

Službu naši vzkazujem, moudrý a opatrný páni, purgmistře, starší naši, Vaší Opatrnosti zdraví i jiného všeho dobrého věrně přejem. Vaší Opatrnosti oznamujem, že máme v kázni naší člověka nevolného, protož prosíme, že Vaše Opatrnosti nám mistra popravčího propůjčiti a my vám komissí podle zřízení margkrabství tohoto moravského tímto listem slibujem. S tím se Vaší Opatrnosti v všem dobře míti vinšujem. Dán ve Šternbergku v ochtábu Těla Buožího Létha Páně 1559.

Purgmistr a rada města Šternbergka

Státní okresní archiv Olomouc, Archiv města Olomouce, Zlomky registratur, inv. č. 815/1. Žádost šternberské městské rady adresovaná městské radě olomoucké o propůjčení kata, Šternberk 18. května 1559.