Nejstarší česky psaná listina v Archivu města Olomouce (1404)

Nejstarší dochovanou česky psanou listinou vzniklou v Olomouci je darovací listina moravského markraběte Jošta Lucemburského ze dne 26. června 1404.

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Dreizehnter Band. Vom Jahre 1400 bis 1407. Ed. Vincenz Brandl. Brünn 1897, s. 329.

Transkripce

My Jost, z božie milosti markrabie braniburský, markrabie a pán moravský etc.1 Vyznávámy tiemto listem obecně přede všemi, že znamenavši věrnú službu urozeného Sulíka z Konice, našeho milého a věrného, jiež nám po vše časy věrně a snažně slúžil jest, aby tiem lépe a snažněji v budúcie časy nám mohl slúžiti, i dali jsme jemu a jeho erbuom2 to zbožie, ješto k šenkovstvie slušie. Najprvé jeden lán role ve vsi v Předmostie3 a druhý lán v Radvaniciech4 a v Hodynanech5 dvuor se dvěma podsedkoma,6 než z toho dvoru plat jest položen,7 a u svatého Ondřeje8 mlýn a štyřie podsedkové s lukami a s řekami, a což k tomu příslušie, a mocí tohoto lista dávámy k pravému manstvie,9 k jměnie, k drženie a k vládanie a k požívánie, jakož to manské právo a obyčej jest. A toho na svědomie svú sme pečet kázali přivěsiti k tomuto listu, jenž dán v Olomouci léta od narozenie syna božieho po čtrnácti stech čtvrtého, v ten pondělí před svatém Janě [!], krstiteli božiem.
De man[dat]o dom[ini] March[ionis]10
Johannes

  1. Zkratka latinských slov et cetera (a tak dále).
  2. Dědicům.
  3. Zaniklá ves, která stávala pod olomouckým hradem na levém břehu Moravy, pravděpodobněji ale ves 2 km severozápadně od Přerova, nyní součást Přerova.
  4. Ves 8 km jihozápadně od Lipníka nad Bečvou.
  5. Ves Hodiňany, též Hodolany, od roku 1913 město Hodolany 2 km východně od Olomouce, nyní městská část Olomouce.
  6. Jako podsedek byl označován zemědělec hospodařící na výměře menší než jeden lán (o výměře cca 18–28 hektaru).
  7. U olomouckého kostelíka a špitálu sv. Ondřeje před Hradskou branou v místech dnešní ulice Pasteurovy. Špitál byl postaven roku 1347, za švédské okupace města v roce 1642 byl demolován a znovu vystavěn před rokem 1670, roku 1744 padl za oběť výstavbě tereziánské pevnosti.
  8. Dvůr je zatížen peněžní rentou.
  9. Manství je feudální forma držby statku – léna. Man (též leník) byl uživatelem léna a byl vázán svému lennímu pánovi slibem věrnosti a poslušnosti a případné vojenské pomoci.
  10. Z příkazu pana markraběte.

Odkaz