Listiny Karla IV. v Archivu města Olomouce (1346, 1376)

V Archivu města Olomouce se dochovaly dvě listiny, jež byly vystaveny v Praze 28. ledna 1346 a 25. prosince 1376 a jež jsou spojeny s osobností Karla Lucemburského (nar. 14. května 1316 v Praze, zemř. 29. listopadu 1378 tamtéž), moravského markraběte v letech 1333–1349, od srpna 1346 českého krále Karla I., od července 1346 římského krále a od roku 1355 císaře Karla IV.

Moravský markrabě Karel schvaluje...

Moravský markrabě Karel schvaluje uzavření spolku měst Olomouce, Litovle a Uničova na obranu proti zločincům, lupičům a jiným nepřátelům.

Listina markraběte Karla byla vydána v Praze 28. ledna 1346. Je psána latinsky na pergamenu o rozměrech 32,5 × 18 cm, plika (zahnutý okraj listiny) má šířku 5,5 cm. Na dorzu (rubu listiny) je uveden regest (stručný obsah) listiny: „Quod iste tres civitates Olomucz, Uniczuow et Luthovia mutuo juvent contra predones et nocivos (Že tato tři města, Olomouc, Uničov a Litovel, si vzájemně pomáhají proti zločincům a lupičům).“ Mladší rukou je před regest připsáno „Attestacio Caroli marchionis Moraviae (Potvrzení Karla, moravského markraběte)“ a za regestem je doplněno „Anno 1346 (Léta 1346)“.

Na pergamenovém proužku je k listině přivěšena kontrasigillovaná jezdecká pečeť (tj. na rubní straně potvrzená přitištěním jiné pečeti), zhotovená ze žlutého vosku. Opis jezdecké pečeti zní: KAROLVS : P[RI]MOG[EN]IT[US] : REGIS : BOEMIE : MARCHIO : MORAVIE (Karel, prvorozenec krále Čech, markrabě Moravy). Na dorsu této pečeti je přitištěna sekretní pečeť markraběte Karla. Pečetní obraz tvoří orlice s opisem MARCHIO MORAVIE (Markrabě Moravy), v mezikruží je uvedeno jméno K.A.R.O.L., jednotlivá písmena jsou oddělena štítky s vyobrazením lva.

Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouc, fond M 1-1, Listiny, inv. č. 19.

Odkaz