Listiny Karla IV. v Archivu města Olomouce (1346, 1376)

V Archivu města Olomouce se dochovaly dvě listiny, jež byly vystaveny v Praze 28. ledna 1346 a 25. prosince 1376 a jež jsou spojeny s osobností Karla Lucemburského (nar. 14. května 1316 v Praze, zemř. 29. listopadu 1378 tamtéž), moravského markraběte v letech 1333–1349, od srpna 1346 českého krále Karla I., od července 1346 římského krále a od roku 1355 císaře Karla IV.

Edice listiny, Corpus diplomaticus...

Edice listiny, Corpus diplomaticus et epistolaris Moraviae, Siebentes Bandes (1334–1349) I. Abtheilung, ed. Josef Chytil, Brünn 1858, č. 636, s. 464–465.

PŘEKLAD

My Karel, pana krále českého prvorozený syn, markrabě moravský, dáváme ve známost všem, kdo budou zkoumat tuto listinu. Naši milovaní věrní fojti, přísežní konšelé a společenství našich obcí – Olomouce, Nového města a Litovle jménem svým a svých obcí mezi sebou a týmiž obcemi pro dobro míru utvořili spolek na obranu proti zlovolným lupičům a všem dalším, kdo by je chtěli napadat, znepokojovat a obtěžovat, a kdyby se jakémukoliv z řečených měst přihodilo nějaké protivenství nebo bezpráví, aby další dvě města vnímala tyto křivdy jako vlastní a aby byla vázána vzájemným sousedstvím navzájem si pomoci v boji a obraně proti těmto křivdám a těžkostem, jak je to v listinách těchto měst z jejich strany vydaných podrobněji obsaženo. A proto my, kteří dbáme z nezbytné povahy svého úřadu o klidný stav našich zemí a našich poddaných, poskytujeme tomuto spolku svůj laskavý souhlas v souladu s obsahem listin řečených měst z obou stran vydaných, považujeme jej za platný a nám milý a naším zvláštním a jasně vyjádřeným rozhodnutím uznáváme jeho působnost svědectvím této naší listiny. Dáno v Praze v sobotu po dni obrácení sv. Pavla apoštola1 v právě započatém roce Páně tisícím třístém čtyřicátém šestém.

Z latinského originálu přeložil Lubor Kysučan

1 Svátek Obrácení sv. apoštola Pavla připadá na 25. ledna.

Odkaz