Listiny Karla IV. v Archivu města Olomouce (1346, 1376)

V Archivu města Olomouce se dochovaly dvě listiny, jež byly vystaveny v Praze 28. ledna 1346 a 25. prosince 1376 a jež jsou spojeny s osobností Karla Lucemburského (nar. 14. května 1316 v Praze, zemř. 29. listopadu 1378 tamtéž), moravského markraběte v letech 1333–1349, od srpna 1346 českého krále Karla I., od července 1346 římského krále a od roku 1355 císaře Karla IV.

Karel IV., císař římský a král český...

Karel IV., císař římský a král český, uděluje olomouckým měšťanům při nákupu a prodeji zboží ve Starém Městě pražském stejná privilegia, jaká mají brněnští měšťané.

Listina císaře Karla IV. byla vydána v Praze 25. prosince 1376. Je psána na pergamenu o rozměrech 27,5 × 17 cm, plika je široká 4,5 cm. Na plice listiny je uvedeno: „Per dominum Archiepiscopum Pragense de Poznan – Nicolaus (Prostřednictvím pana arcibiskupa pražského, tj. Jana Očka z Vlašimi, Mikuláš z Poznaně – Nicolaus de Posnania, zemř. r. 1394, byl právník, teolog, kanovník a arciděkan ve Vratislavi).

Na dorsu listiny se nacházejí kancelářská poznámka „R[egistravit] Joannes Lust (Do archivu zařadil Jan Lust)“, latinský regest „Ut merces in civitate Pragensi ab hospitibus emere valeant et liberi sunt a theloneis“ a německý regest „Dass die von Olmucz zu Prag allerlei kaufmannschaft von den frembden kauffen mögen und der maut dasselbst frey sein“ se shodným významem: „Že všichni obchodníci z Olomouce mohou v Praze nakupovat od cizinců a současně jsou osvobozeni od placení cla.“ Dále je zde uveden rok vystavení listiny: „A. 1376 (Léta 1376).“

K listině je přivěšena kontrasigillovaná majestátní pečeť císaře Karla IV., zhotovená ze žlutého vosku. Na ploše pečeti je vyobrazen císař sedící na trůnu bez opěradel, v pravé třímá ruce žezlo, v levé ruce drží říšské jablko. Císařská koruna s mitrou zasahuje do opisu pečeti. Po stranách trůnu stojí dva orli s rozepjatými křídly, pravý orel drží v zobáku gotický štít s říšskou orlicí, levý orel drží štít s českým lvem. Deska pod trůnem stojí na třech obloucích, v prostředním oblouku se nachází písmeno W. Opis pečeti je oddělen perlovcem, zní následovně: KAROLVS : QVARTVS : DIVINA : FAVENTE : CLEMENCIA : ROMANOR[VM] : IMPERATOR : SEMPER : AVGVSTUS : ET : BOEMIE : REX (Karel IV., z přízně Boží milosti císař Římanů, vždy rozhojnitel říše a král Čech). Na dorsu této pečeti je přitištěna sekretní pečeť císaře Karla VI. Na ploše této erbovní pečeti, zhotovené z červeného vosku, se nachází vlevo hledící orlice, opis umístěný mezi vnitřním a vnějším perlovcem zní: † IVSTE : IVDICATE : FILII : HOMINVM (Suďte spravedlivě, synové člověka).

Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouc, fond M 1-1, Listiny, inv. č. 33. Téhož dne potvrdila tuto listinu svou listinou rada Starého Města pražského (edice listiny: Corpus diplomaticus et epistolaris Moraviae, Elter Band, ed. Vincenc Brandl, Brünn 1885, s. 48).

Odkaz