Listiny Karla IV. v Archivu města Olomouce (1346, 1376)

V Archivu města Olomouce se dochovaly dvě listiny, jež byly vystaveny v Praze 28. ledna 1346 a 25. prosince 1376 a jež jsou spojeny s osobností Karla Lucemburského (nar. 14. května 1316 v Praze, zemř. 29. listopadu 1378 tamtéž), moravského markraběte v letech 1333–1349, od srpna 1346 českého krále Karla I., od července 1346 římského krále a od roku 1355 císaře Karla IV.

Folio 1r Knihy památné...

Folio 1r Knihy památné (nejstarší městské knihy olomoucké – Liber actuum notabilium) z let 1343–1420.

Státní okresní archiv Olomouc, Archiv města Olomouc, fond Knihy, inv. č. 95, sign. 166.

TRANSKRIPCE

In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem MoCCCmo quadragesimo tercio feria sexta post Purificationem beate Marie Virginis. Nos Nicolaus advocatus, Wysmannus, Hertlinus institor, Peczoldus rasor et Conradus dictus Mit der hab consules, Milotha, Andreas institor, Janzo eysner, Ditricus Leonis, Henslinus eyzner, Nicolaus Bernhardi et Johannes Reychlini scabini Olomucenses, intendentes condicionem et statum civitatis eiusdem in melius redigere atque commodum et profectum ipsius amplinare et ut errores ac obliviones omnium rerum gestarum in nostrum atque succesorum nostrorum seu dicte civitatis prejudicium ac in eius jurisdiccionis offensam excyrpentur et maxime ut excessus insulenciarum quorumlibet hominum racione tranquili ac pacifici status ipsius civitatis annotentur, ut per hoc professus et disciplinarum aliarumque et rerum utilium universitatis tam divinum quam pauperum uberiosus augeantur nec non salutiferum recipiant incrementum. Ideo de favore gracioso et nutu illustris principis ed domini domini Karoli, marchionis Moravie, domini nostri, regis Boemie, primogeniti, domini nostri metuendi, ac seniorum pociorumque civium nostrorum seu universtitatis nostre consilio maturo adhibito de unanimi beneplacito nostro presentem librum fieri decreverimus et per viros fidedeignos, consiliaros nostros quatuor, qui pro tempore fuerint, clausum ipsorum seris retinendum et ea, que pro communi bono in ipsum librum signari decreverimus, non in aliis locis preterquam in nostro firmato judicio vel in pleno nostro consilio sub nostri ac succesorum nostrorum omnium conscribenda. Volumus igitur decernentes quatinus ea singula et universa, que presentu libro nostris jussionibus et scriptis fuerint ingrossata super quibuslibet causis vel rebus, pleno vigore tamquam scripta seu instrumenta literarum sub sigillo nostre civitatis Olomucensis predicte effectuose et per omnia potiri debeant et gaudere.

PŘEKLAD

Ve jménu Páně amen. Léta 1343 od Narození v pátek po Očišťování Panny Marie.1 My, Mikuláš fojt, konšelé Wisman, Hertel kramář, Pecold bradýř a Konrád řečený S majetkem, kmetové olomoučtí Milota, Ondřej kramář, Janek železník, Dětřich Lvův, Henslin železník, Mikuláš Bernardův a Jan Reichlův, ve snaze polepšit podmínky a stav města, rozmnožit jeho výhody a prospěch, vymýtit omyly a opominutí soudních rozhodnutí našich i našich nástupců a města, zamezit nepřátelství vůči jeho jurisdikci a zvláště zaznamenat výstřelky zpupnosti kohokoliv ve prospěch klidu a pokoje v obci, aby se rozšířil a vzrostl prospěch z kázně a jiných věcí, užitečných všem, jak bohatým, tak chudým; proto jako projev přízně a na pokyn vynikajícího vládce a pána, pana Karla, markraběte moravského, prvorozeného syna pána našeho,2 krále českého, obávaného našeho pána, a s uvážlivým jednomyslným souhlasem starších a vlivných našich měšťanů a naší obce jsme se rozhodli založit tuto knihu, která má být držena pod zámky čtyř počestných mužů, kteří toho času budou našimi radními. Má být do ní zapisováno to, co jsme se rozhodli zapsat pro obecné dobro, ne na jakýchkoli místech, ale na zahájeném soudě nebo v naší plné městské radě za přítomnosti nás všech nebo našich nástupců. Chceme také, aby tyto všecky zápisy, které budou do této knihy zaznamenány z našeho rozhodnutí, ať se týkají čehokoliv, měly a požívaly úplnou platnost, tak jak jí skutečně dosahují písemnosti pod pečetí našeho města Olomouce.

1 7. února 1343. 2 Tj. Jana Lucemburského.

Z latinského originálu přeložil Antonín Roubic

Nejstarší městská kniha olomoucká (Liber actuum notabilium) z let 1343–1420.
K vydání připravil Vladimír Spáčil. Olomouc 1982, s. 35 a 203.

Odkaz