Listina Václava II. pro město Olomouc (1291)

Dne 10. dubna 1291 vystavil český král Václav II. během svého pobytu v Olomouci tomuto městu listinu, jíž je osvobodil od placení mýta v Litovli a Kojetíně, udělil mu vlastní městský soud, dovolil mu přijímat cizí poddané a potvrdil mu mílové právo na vaření piva.

Listina českého krále Václava II.

Český král Václav II. osvobozuje město Olomouc od placení mýta v Litovli a Kojetíně, uděluje městu vlastní městský soud, dovoluje přijímat cizí poddané a potvrzuje mílové právo na vaření piva.

Listina českého krále Václava II. vydaná v Olomouci 29. dubna 1291. Je psána latinsky na pergamenu o rozměrech 32 × 32cm, plika (zahnutý okraj listiny) má šířku 6 cm. Na dorzu (rubu listiny) je uveden regest (stručný obsah) listiny: „Littera Wenceslai, regis Bohemie et ducis Cracovie, super theloneo Luthovie et Goetine, quod cerevisia non braxetur, eciam homines, que veniunt in civitatem Olomucensem, a baronibus non impediantur... [Listina Václava, krále Čech a vévody Krakova, o mýtě v Litovli a Kojetíně, že se nesmí vařit pivo, též lidem, kteří přicházejí do města Olomouce, nemá být jejich pány bráněno…].“ Zbytek regestu není čitelný.

Na červených a žlutých nitích je k listině přivěšena poškozená velká pečeť (typu mincovní pečeti, tj. o shodném průměru lícní a rubní strany) s averzem o průměru 119 mm, zhotovená z vosku přirozené barvy. Na averzu pečeti se nachází poměrně neobvyklé vyobrazení mladého prostovlastého panovníka s obnaženým mečem v pravici. Opis averzu pečeti, rekonstruvaný podle jiných otisků téhož pečetidla, zní: WENCEZLAUS SECUNDUS : DEI : GRACIA : OTAKARI : REGIS : QVONDAM FILIUS : DOMINVS ET ERES : REGNI : BOEMIE [Václav Druhý, z Boží milosti syn někdejšího krále Otakara, pán a dědic Království českého]. Reverz této pečeti tvoří jezdecká pečeť Václava II. o průměru 120 mm, opis reverzu zní: + WENCEZLAVS SECVNDVS DEI GRA OTAKARI REGIS QVONDAM FILIVS : DOMINVS : ET HERES MARCHIONATVS MORAVIE [Václav Druhý, z Boží milosti syn někdejšího krále Otakara, pán a dědic Markrabství moravského].

Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouc, fond M 1-1, Listiny, inv. č. 4.

Odkaz 1 Odkaz 2