Marie Terezie a František I. v Olomouci (1748, 1754)

Císařští manželé Marie Terezie a František I. Lotrinský pobývali v Olomouci ve dnech 17. – 20. 6. 1748 a 6. – 10. 9. 1754.

Setkání Františka Štěpána Lotrinského a polského krále Augusta III. v Olomouci

Olomouc se stala v lednu 1745 místem setkání na nejvyšší úrovni, a to manžela královny Marie Terezie Františka Štěpána Lotrinského, tehdy pouze velkovévody toskánského, a saského kurfiřta, polského krále a litevského velkovévdy Augusta III. (1733–1763), příslušníka albertinské linie Wettinů.

Tento panovník, manžel dcery císaře Josefa I. Habsburského Marie Josefy Habsburské (tedy sestřenice Marie Terezie, 1699–1757), usiloval v první slezské válce také něco urvat z rakouského dědictví, a lavíroval tedy mezi Rakouskem a Pruskem. Zle svým saským poddaným posloužil, neboť Sasko během války Prusové obsadili. Král August III. zatoužil po odvetě, ve druhé slezské válce se přidal na rakouskou stranu a chtěl osobně poznat svého spojence. Bohabojný a ctnostný král (žil 38 let vzorným manželským životem s ženou, s níž přivedl na svět sedm synů a sedm dcer a o níž současníci delikátně říkali, že je nevýslovně ošklivá) měl jedinou vášeň: bohatě prostřený stůl. „Za króla Sasa jedz, pij i popószczaj pasa! (Když vládne král Sas, jez, pij a popouštěj si pás!“, říkalo se v Polsku, šlo však spíše o hojnost jídel a nápojů než o rafinované pokrmy, jež v té době o závod vynalézali Francouzi. Jen ohled na vojenskopolitické zájmy habsburské říše mohl přimět Františka Štěpána, aby se v lednových mrazech vydal na Moravu. Marie Terezie čekala v nejbližších dnech narození svého sedmého dítěte (1. února 1745 se narodil arcivévoda Karel Josef, zemřelý v šesti letech 18. ledna 1761), a to byl další důvod, aby František Štěpán zkrátil svůj pobyt v Olomouci na nejnutnější míru, okolnosti se však vyvinuly poněkud proti očekávání dvora. V olomouckém kapitulním archivu se zachovala Logierung-Lista, ubytovací seznamy rakouské i sasko-polské delegace, jejichž čelní představitelé byli hosty olomouckého biskupa Jakoba Ernsta hraběte von Lichtenstein-Kastelkorn (1690–1747), zvoleného 17. ledna 1745 salcburskou kapitulou knížetem arcibiskupem salcburským. Seznamy sice neinformují o obsahu diplomatických jednání, poskytují nicméně obraz o složení delegací, které bylo vskutku reprezentativní. František Štěpán Lotrinský pobýval v Olomouci ve dnech 17. až 25. ledna 1745, August III. s chotí Marií Josefou a dcerami Marií Annou Sofií (1728–1797) a Marií Josephou, přezdívanou Pepa (1731–1767, posléze druhé manželky francouzského dauphina (následníka trůnu) Ludvíka Ferdinanda (1729–1765) a matky tří francouzských králů – Ludvíka XVI., Ludvíka XVIII. a Karla X.) poctil Olomouc návštěvou ve dnech 20. až 24. ledna 1745.