Marie Terezie a František I. v Olomouci (1748, 1754)

Císařští manželé Marie Terezie a František I. Lotrinský pobývali v Olomouci ve dnech 17. – 20. 6. 1748 a 6. – 10. 9. 1754.

Dobová relace o vysvěcení sloupu Nejsvětější Trojice 9. září 1754

„A když nyní stavba sloupu Nejsvětější Trojice zde na Horním náměstí od roku 1717 následně pokračovala a toto dílo stálo přes jedno sto padesát tisíc zlatých, než s nejvyšší péčí šťastně vyrostlo k dokonalosti, ke kterémužto cíli a konci se Jeho Eminence1 se podle všech předtím učiněných příprav odebrala ve velkém gala s velectěnými pány preláty a ostatními kanovníky v průvodě k výše zmíněné soše za zvuků zvonů, kde se již předtím bylo shromáždilo duchovenstvo, přišlé sem processionaliter,2 a Jeho Eminence zde očekávala obě Veličenstva, která také po 11 hodině se zjevila v proboštském městském farním kostele sv. Mořice, kde při vchodu do kostela pan probošt tohoto farního kostela3 Veličenstva s početným duchovenstvem přijal a sám ve vlastní osobě průvod k výsostnému oltáři přivedl a tu svaté mešní oběti byl přítomen, a po skončení této bohoslužby řečená nejvyšší Veličenstva v doprovodu vlády, vysoké šlechty a slavného magistrátu k mnohdy repetované statui,4 kde již všechno v nejlepším pořádku k chvalořečení takovému bylo připraveno.Po obou stranách ustavily cechy se svými velkými prapory špalír a regulovaná milice5 učinila kruh, aby se bezpočetný přítomný lid nenechal v přílišné blízkosti. Jejich Veličenstva vzala místa v klekátkách pod stanem předem zde postaveným. Zde pak Jeho Eminence za neslýchaného bubnování z radniční věže a hudební litanii, nato pak po trojnásobném odpálení dvanácti hmoždířů odbyla toto chvalořečení in assistentia6 všech čtyř pánů prelátů a ostatních kanovníků, všech oděných ve zlatem vyšívaných pluviálech, infulích a dalmatikách; po konci čehož vystoupila obě Veličenstva sama na čestný sloup a vzala kapli do nejvyšší patrnosti, přičemž také jevila nejmilostivější uspokojení.“

Otiskl Wilibald Müller, Geschichte der königlichen Hauptstadt Olmütz, Wien und Olmütz 1882, s. 220, přeložil Jiří Fiala.

1 Biskup kardinál Ferdinand hrabě Troyer z Troyensteinu.
2 V procesí
3 František Řehoř hrabě Giannini markýz z Carpineta (1693–1758).
4 K vícekrát zmíněnému sousoší.
5 Měšťanská garda.
6 Za přítomnosti.