Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

LAFAYETTŮV POKUS O ÚTĚK Z OLOMOUCKÉ INTERNACE

Dne 8. listopadu 1794 odpoledne u obce Chválkovice zadrželi Bollmann a Huger, jedoucí na koních, z nichž jeden byl schopen nést dva jezdce, Lafayettův kočár. V nastalé šarvátce s eskortou se Lafayette snažil umlčet jednoho z vojáků stráže, jako roubík mu do úst strčil kapesník, muž ho však silně kousl do dvou prstů (rána se Lafayettovi zanítila a článek jednoho prstu mu později musel chiturg amputovat). Během šarvátky se ale jeden kůň osvoboditelů splašil, Lafayette skočil na druhého koně, určeného původně pro dva jezdce, Bollmann dal generálovi peníze a vykřikl anglicky „Get to Hof!“ („Jeďte do Dvorců)!“. Lafayette ale slyšel „Get off!“ („Jeďte pryč!)“. Projel Štenberkem, ale protože mu Bollmann opominul dát mapu, zamířil místo do Dvorců na sever a kolem sedmé hodiny večer dorazil k obci Ryžoviště. Lámanou němčinou se snažil získat kolemjdoucího koželuha Josepha Drechslera jako průvodce, Drechsler naoko souhlasil, vyzval Lafayetta, aby na něj počkal a přivedl rychtáře Josepha Richtera s dalšími muži, kteří Lafayetta zajali, a nazítří byl Lafayette dopraven vrchním na Sovinci Antonem Aloisem Krömerem zpět do Jezuitských kasáren. Huger byl zadržen eskortou vyslanými oráči na zdejších polích pod Svatým Kopečkem a uvězněn v olomoucké městské šatlavě (nacházela se v sousedství nynější kaple sv. Jana Sarkandera), Bollmannovi podařilo dorazit kočárem vyslaným do Dvorců až do Svídnice v pruském Slezsku, odkud byl převezen do Olomouce a rovněž uvězněn ve zdejší šatlavě. Olomoucký kriminální soud za předsednictví primátora městské rady Franze Josepha Willpertha (1735 – po 1818) vyřkl svůj rozsudek nad J. E. Bollmannem a F. K. Hugerem dne 15. května 1785 – byli odsouzeni k měsíční vazbě v lehkých okovech, a poněvadž jim byla do trestu započítána vyšetřovací vazba, byli 24. června 1795 propuštěni.

Překlad německého textu reverzu:

My v závěru podepsaní jsme zainteresováni a zavázáni podle nejvyššího rozhodnutí Jeho císařsko-královského apoštolského Majestátu, jež nám bylo oznámeno císařsko-královským skutečným guberniálním radou a krajským hejtmanem Olomouckého kraje, panem svobodným pánem Dubským z Třebomyslic, po našem transportu přes hranice císařsko-královských dědičných zemí do nich nikdy více nevstupovat, v opačném [případě] při námi podstoupeným vězením a přísné újmě.
V Olomouci 24. června 1795.
J. E. Bollmann, doktor medicíny
Francis Kinloch Huger

Reverz psaný rukou J. E. Bollmanna, M. D., je opatřen pečetěmi a podpisy obou výše jmenovaných a otiskem patnáctikrejcarového kolkovacího razítka. Moravský zemský archiv v Brně, fond B 95, Moravskoslezské gubernium – Prezidium, karton 249, sign. 60, fol. 293.