Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

INTERNACE HUGA KOŁŁĄTAJE V OLOMOUCI

Krakovský kanovník Hugo Kołłątaj (1750–1812), jeden z autorů polské Ústavy 3. května 1791, spisovatel, filozof a pedagog, rektor Jagellonské univerzity a vicekancléř Polsko-litevské unie, se pokusil po porážce Kościuszkova povstání uprchnout přes Halič a Uhry do Benátek. Byl však zadržen Rakušany 6. prosince 1794 v Radymnu, poté byl vězněn v Przemyślu. Dne 19. prosince téhož roku byl Kołłątaj dopraven do Olomouce, kde byl internován jako státní vězeň č. 4, od 14. února 1795 do 29. června 1798 byl vězněn v pevnosti Josefově a poté opět v Olomouci. Pro vydržování Ignacyho Zajączka a Huga Kołłątaje byly určeny 3 zlaté denně, jež se ale v Kołłątajově případě měly čerpat z peněz zabavených mu při jeho zadržení. V olomouckých Jezuitských kasárnách Kołłątaj nuceně setrval až do 6. prosince 1802, z Olomouce odcestoval 19. prosince téhož roku. Během internace psal elegické verše a vědecká díla věnovaná antropogeografii, historii, národopisu a etice. Během Kołłątajova věznění v Olomouci a Josefově vznikly jeho spisy Porządek fizyczno-moralny, czyli Nauka o należytościach i powinnościach człowieka wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia [Tělesně morální řád neboli Nauka o právech a povinnostech člověka získaných z věčných, nezměnitelných a nutných zákonů přírody], vydané autorovým nákladem v Krakově roku 1810, a spis Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodu ludzkiego [Kritický rozbor historických principů o počátcích lidského rodu], vydaný posmrtně v Krakově roku 1842. V internaci promýšlel též spis nazvaný Prospekt do napisania dzieła pod tytułem: Pamiętniki historyczne do objaśnienia dziejów mego czasu służące… [Prospekt k napsání díla pod titulem: Historické paměti sloužící k objasnění událostí mého času...], jenž byl vydán s vročením 1803–1810.

Popis osoby abbého Kollontaye

Překlad německého textu popisu

Abbé Kollontay je prostředního, nicméně většího nežli malého vzrůstu, černého a obvyklého utváření obličeje, má malý široký nos, černé, leč malé oči a vlasy, svislé tváře, silné svislé břicho, černé a chlupaté ruce. Nosí pletené černé potrhané punčochy, kapuci barvy schránky na mléko, velkou černou čepici a černou plátěnou pláštěnku. Chodí s mnohou těžkostí, neboť trpí podagrou.

Nosí s sebou
1. malou plochou černou krabici, která je celá ozdobená,
2. druh červené tašky na dopisy,
3. velký hrubý pařížský kufr plný různých nemovitých věcí.
Jeho stáří je více než 60 let.
Kvůli oklamání může být oděn jako Žid.