Listiny krále Jana Lucemburského
v Archivu města Olomouce
(1314–1331)

Archiv města Olomouce uchovává celkem osm listin českého krále Jana Lucemburského (vládnoucího v letech 1311 až 1346) z let 1314–1331, jež král vystavil městu Olomouci.

Jan, král český, povoluje olomouckým měšťanům výstavbu vesnice Neudorf (Neuwelt – Nový Svět)

My, Jan, z Boží milosti král český a polský, generální vikář Svaté říše1 v záležitostech dolování, hrabě lucemburský. Přejeme si, aby touto listinou bylo dáno ve známost všem, že my, přejíce si mít na mysli prospěch a zájmy měšťanů našeho města Olomouce, těmto měšťanům vycházíme vstříc, povolujeme a poskytujeme jim v tom svou podporu, aby na křovinaté stráni nalézající se u našeho města Olomouce a k tomuto našemu městu obrácené a sestupující k Moravě, podle počtu lánů, které mohou poskytovat výnos, vystavěli a zřídili vesnici a kvůli výstavbě vesnice tuto křovinatou stráň zabrali a osadili. Nechť jsou k této vesnici připojeny louky řečené Pyrkwis2 a při výběru daní jak vesnice, tak všechny její důchody navždy slouží městu. Svědectvím o tom nechť je tato listina, kterou jsme nechali opatřit pečetí Našeho Majestátu. Dáno v Praze, třetího dne před říjnovými kalendami3 léta Páně tisícího třístého čtrnáctého, ve čtvrtém roce naší královské vlády.

Přeložil Lubor Kysučan

1 Tj. Svaté říše římské.
2 Birkenwiesen, tj. Březové louky.
3 Jako kalendy se v římském kalendáři označoval 1. den v měsíci, období kalend se vztahuje na dny v měsíci předešlém. Výpočet kalend se provádí tak, že počet dnů předcházejícího měsíce (m) se zvýší o 2 a odečte číslo uvedené v datu před kalendami (x). III Calendas Octobris: September (září) má 30 dní, tedy (30+2) - 3 = 29. září.