Listiny krále Jana Lucemburského
v Archivu města Olomouce
(1314–1331)

Archiv města Olomouce uchovává celkem osm listin českého krále Jana Lucemburského (vládnoucího v letech 1311 až 1346) z let 1314–1331, jež král vystavil městu Olomouci.

Jan, král český, ustavuje...

JAN, KRÁL ČESKÝ, USTANOVUJE, ABY SE V MĚSTĚ OLOMOUCI, KTERÉ MÁ NEJVÝZNAČNĚJŠÍ POSTAVENÍ MEZI VŠEMI OSTATNÍMI MĚSTY, O LETNICÍCH (SVATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH) PO CELÝ TÝDEN KONAL VÝROČNÍ TRH, PŘIČEMŽ OBCHODNÍCI BUDOU OSVOBOZENI OD PLACENÍ MÝTNÉHO

Jan, z Boží milosti král český a polský, generální vikář svaté říše v záležitostech dolování a lucemburský hrabě, všem a na věky. Ti, kdo se tu Božím řízením shromáždili v jasu Naší královské Důstojnosti, povinnost našeho úřadu a mírnost vrozené dobrotivosti nás vedou k tomu, abychom měli na mysli blaho našich poddaných a měšťanů a rozhojňovali prospěch našich měst. Vskutku usilujíce o vzrůst cti, blaha a prospěchu občanů a našeho města Olomouce, a protože naše město Olomouc mezi všemi městy a městečky naší moravské země drží prvenství a má přední postavení, ještě s větší laskavostí Naše Jasnost rozhodla, že je důstojné, aby bylo vyznamenáno tou jedinečnou výsadou důstojnosti, díky níž bude povýšeno a navštěvováno před všemi ostatními městy. Aby tedy naše zmíněné město Olomouc bylo ozdobeno návštěvami obchodníků a dalších obyvatel naší řečené moravské země a dalších přilehlých krajů a zemí, ustanovujme, nařizujeme a přejeme si, aby se v tomto našem městě Olomouci každoročně o Letnicích (svatodušních svátcích), a to po ceý týden těchto svátků, konal jarmark neboli výroční trh, a to nyní i na věčné časy. A aby se obchodníci a další lidé mohli na řečený výroční trh pohodlněji dostat i se z něj vrátit, nařizujeme a přejeme si, aby všichni a každý jednotlivě, kdo na řečený výroční trh přijíždějí a z něj se vracejí, ať už přivážejí, či odvážejí jakékoliv zboží a věci, byli na dobu osmi dní těmto trhům předcházejících a osmi dní po těchto trzích následujících zcela osvobozeni a oproštěni od placení jakéhokoliv našeho královského mýtného. Tímto výnosem nařizujeme všem a jednomu každému z našich královských mýtných, kteří sídlí jak ve vesnicích, tak městech po celé naší moravské zemi, a to jak současným, tak budoucím, aby – pokud se chtějí vyhnout naší královské nepřízni – od lidí přicházejících na tyto trhy a z nich se navracejících po dobu osmi dní před nimi a osmi dní po nich nevyžadovali a nevybírali žádné mýtné. Na potvrzení a osvědčení toho všeho jsme přikázali tuto listinu opatřit pečetěmi Našeho Majestátu. Dáno v Praze druhého dne před říjnovými kalendami léta Páně tisícího třístého čtrnáctého,1 čtvrtého roku naší královské vlády.

Přeložil Lubor Kysučan

1 30. září 1314.