Listiny krále Jana Lucemburského
v Archivu města Olomouce
(1314–1331)

Archiv města Olomouce uchovává celkem osm listin českého krále Jana Lucemburského (vládnoucího v letech 1311 až 1346) z let 1314–1331, jež král vystavil městu Olomouci.

Jan, král český, daruje...

JAN, KRÁL ČESKÝ, DARUJE OLOMOUCKÝM MĚŠŤANŮM MÝTO, KTERÉ SOUVISÍ S TAMNÍM HRADEM, TAK, ABY JEHO PURKRABÍMU KAŽDOROČNĚ Z NĚJ PŘEDALI OSM HŘIVEN

My, Jan, z Boží milosti král český a polský a hrabě lucemburský, dáváme všem ve známost, že laskavě usilujeme o rozhojňování blaha a prospěchu obcí a měšťanů našeho království, jak to sluší královské Výsosti a jak nám radí mírnost nám vrozené dobrotivosti. Našim olomouckým měšťanům ze své královské štědrosti převádíme a darujeme mýto řečeného města, které dosud příslušelo k našemu hradu, aby je takto mohli spravovat k blahu a prospěchu svému a svého města, a tímto výnosem jim dále poskytujeme plnou pravomoc v tom, aby řečené mýto mohli zcela nebo zčásti jakkoliv odpouštět, měnit a umenšovat. Připojujeme k tomu však podmínku, aby titíž naši olomoučtí měšťané namísto řečeného mýta našemu olomouckému purkrabímu a dalším, kdo byli zvyklí toto mýto dosud vybírat, v jednotlivých letech v oktávu svatého Martina1 předali osm hřiven moravské mince, a to na věčné časy. Pokud by však toto zanedbali nebo se opozdili, náš olomoucký purkrabí, který bude toho času v úřadě, může kvůli tomu svobodně, aniž by se nám tím protivil, těmto olomouckým měšťanům vzít do zástavy jejich majetek. Jako svědectví o tomto jsme nařídili vystavit tuto listinu a opatřit ji pečetí Našeho Majestátu. Dáno v Brně čtvrtého dne před březnovými kalendami léta Páně tisícího třístého patnáctého,2 v pátém roce naší královské vlády.

Přeložil Lubor Kysučan

1 Osmý den následující po svátku sv. Martina, připadajícího na 11. listopadu.
2 26. února 1315.