Listiny krále Jana Lucemburského
v Archivu města Olomouce
(1314–1331)

Archiv města Olomouce uchovává celkem osm listin českého krále Jana Lucemburského (vládnoucího v letech 1311 až 1346) z let 1314–1331, jež král vystavil městu Olomouci.

Jan, král český, rozhoduje...

JAN, ČESKÝ KRÁL, ROZHODUJE O DANÍCH A POPLATCÍCH, KTERÉ MAJÍ POSKYTNOUT OLOMOUČTÍ OBČANÉ, A USTANOVUJE, ABY HOLANDSKÁ SUKNA BYLA PRODÁVÁNA POUZE V KRÁLOVSKÝCH MĚSTECH

My Jan, z Boží milosti král český a polský a lucemburský hrabě touto listinou dáváme všem na vědomost, že nám milým měšťanům olomouckým, o nichž ze zkušenosti víme, že jsou vůči nám upřímní ve své věrnosti a oddanosti, aby se mohli radovat z toho, že od Naší Výsosti za svou věrnost a oddanost sklidí sladkost zaslouženého ovoce, poskytujeme tuto milost, která by měla trvat na věky. Pevně tedy ustanovujeme a přejeme si, aby od nynějška (olomoučtí měšťané) nám platili a byli povinováni platit daně, jakékoliv jiné dávky a příspěvky nikoliv ze svých domů, ale pouze ze svých městišť podle jejich hodnoty a aby nikým nebyli nuceni k placení daní, dávek a příspěvků, kromě těch, které jsou ustanoveny z jejich městišť.1 Proto si přejeme, aby z toho všeho, co bylo odkázáno a dáno nebo pro příště bude dáno a odkázáno, bylo nutno dávat na nápravu duší v jakýchkoliv poplatcích, totiž z každé hřivny,2 tolik, kolik řečení měšťané z každé své hřivny jsou povinováni dát a kolik jsou zvyklí dávat. Kromě toho pro obecné dobro výše zmíněných olomouckých měšťanů a všech dalších našich měšťanů z měst na Moravě důrazně nařizujeme a přísně zakazujeme, aby žádný kupec nebo kdokoliv jiný z řečených moravských měšťanů nepojal úmysl mimo tato města prodávat sukna z Ypres, Gentu a Bruselu jakéhokoliv druhu a barvy s výjimkou šedých a polských látek nebo k jejich prodeji nabádat. Na důkaz této věci jsme přikázali vyhotovit tuto listinu a opatřit ji Naší větší pečetí. Dáno v Brně léta Páně 1323, osmého dne před zářijovými idami.2

Přeložil Lubor Kysučan

1 Městiště – zastavěný pozemek, parcela.
2 Jako moravská hřivna (v lat. originále „marca“) se po zavedení grošů za vlády krále Václava II. označovala suma 64 grošů.
3 6. září 1323.