Listiny krále Jana Lucemburského
v Archivu města Olomouce
(1314–1331)

Archiv města Olomouce uchovává celkem osm listin českého krále Jana Lucemburského (vládnoucího v letech 1311 až 1346) z let 1314–1331, jež král vystavil městu Olomouci.

Jan, král český, vydává výnos...

JAN, KRÁL ČESKÝ, VYDÁVÁ VÝNOS O KONTRIBUCÍCH A BŘEMENECH OLOMOUCKÝCH MĚŠŤANŮ A POVOLUJE JIM, ABY Z MAJETKŮ ZAKOUPENÝCH OD CÍRKEVNÍCH OSOB TĚMTO HRADILI POUZE CENSUS (PLAT)

My, Jan, z Boží milosti král český a polský, chceme touto listinou všem dát na vědomost následující. Protože si přejeme postavení našeho města Olomouce učinit lepším, přejeme si a ustanovujeme o mlýnu sv. Jakuba nalézajícím se u hradeb téhož města, a o všech dalších majetcích, ať už dědičných, nebo v držbě, z nichž jejich vlastníci spolu s městem odedávna platí daň a byli zvyklí činit tak i předtím, aby spolu s tímto městem a jeho občany z něj platili daň na věčné časy a snášeli jakákoliv s ním spojená břemena (závazky). Ze zvláštní milosti potom připojujeme, aby tito občané ze všech majetků, ať už se nalézají v jakémkoliv postavení, zakoupených nebo majících být zakoupených od řeholníků a kleriků, nebyli povinováni dávat a platit žádnou berni, městské poplatky, kontribuce, dovozné a dávky, ať už se ukládají jménem kohokoliv, ale aby těmto řeholníkům a klerikům, od nynějška platili pouze census (plat), jenž jim náleží, a nic více, a z těchto majetků spolu s měšťany řečeného města napříště řádně platili a hradili patřičné poplatky a břemena. Na důkaz této věci jsme nechali vyhotovit tuto listinu a opatřit ji Naší pečetí. Dáno v Kutné Hoře léta Páně 1331, 16. dne před říjnovými kalendami.1

Přeložil Lubor Kysučan.

1 16. září 1331.