Historie olomouckého orloje I (Počátek 16. století – 1575)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci od jeho počátků do roku 1575

Mikuláš Walter z Waltršperku1 píše purkmistru a Radě města Olomouce ohledně opravy orloje

Vzáctní poctivosti pánům purgmistru a radě města Olomouce, pánům a přátelům mým zvláště milým.

Službu svou vzkazuji, vzáctní poctivosti páni a přátelé moji zvláště milí, téhož zdraví a v něm z něho věrně všeho dobrého vám věrně žádám i také přeji!

Vedle žádosti vaší na mně vložené se panem doktorem Tadeášem Hájkem2 s pilností sem o to jednal, aby se k vám do Olomouce vypravil a při hodinách vašich, kteréž obnoviti dáti oumyslu ste, rady své udělil. Kterýž mi to za odpověď dal, že by takovou žádost vaši rád vyplnil, ale jsouc on Jeho milosti císařské3 dvoru fyzikem,4 že mu odjeti nikterakž možné není. I mluvil sem o to se pánem doktorem Fabriciem, kterýž předním astronomem jest a takové všecky věci Jeho milosti císařské spravuje a při něm to obdržel. Však praví, že nětco toho Jich milost nejstarší syny Jeho milosti císařské i mladší učil,5 a nyní to zase znovu repetuji,6 takže s tím sotva ve dvou nedělích hotov bejti moci bude, než ve třech nedělích konečně u vás se najíti dáti, na ten orloj pohleděti a v tom ve všem vám rady a zdání svého rád uděliti chce a tu práci na se vzíti chce. Toho sem před vámi pro správu tejna učiniti nemohl a s tím se vám na všem dobře a šťastně jmíti vinšuji.

V Vídni v čtvrtek před svatým Bonifatiem léta 1573.5

Mi[kuláš] Walter z Waltršperku

1 Mikuláš Walter z Waltršperku (Waltersbergu) byl dvorským sekretářem a radou císaře Maxmiliána II. Habsburského. Vlastnil statek Lochovice (15 km jihozápadně od Berouna), v roce 1574 získal statek Všeradice (11 km jižně od Berouna), jenž spolu s Lochovicemi přešel roku 1578 sňatkem vdovy po Mikulášovi Heleny do majetku Kryštofa Vratislava z Mitrovic.
2 Tadeáš Hájek z Hájku (1525–1600) byl astronom, matematik, alchymista a osobní lékař císařů Maxmiliána II. a Rudolfa II. Jako první publikoval způsob, jak určit polohu hvězd stanovením přesné doby jejich průchodu poledníkem.
3 Tj. císaře Maxmiliána II. Habsburského (1527–1576).
2 Dvorním lékařem.
3 V manželství Maxmiliána II. Habsburského a jeho sestřenice Marie Španělské (1528–1603) se narodilo celkem 16 dětí, z nichž se deset dožilo dospělosti, v roce 1573 bylo naživu šest jejich synů – Rudolf (1552–1612, pozdější císař Rudolf II.), Arnošt (1553–1595, nizozemský místodržitel), Matyáš (1557–1619, císař), Maxmilián (1558–1618, velmistr řádu německých rytířů), Albrecht (1559–1621, portugalský vicekrál a nizozemský místodržitel) a Václav (1561–1578.)
4 Opakuji.
5 9. května 1573.