Historie olomouckého orloje I (Počátek 16. století – 1575)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci od jeho počátků do roku 1575

Smlouva s panem Fabriciem, matematikem, o způsobu hodin

H Pauli Fabricii mathematici beredung weg der uhr1

Auff heut dato Montags nach Procopi, anno fünffzehenhundert vnnd drey vnnd siebenzig Ist eine freundtliche gutwillige beredung geschlossen vnnd gehalten worden, Zwischen den Ersamen Wolweisen Herrn Burgermeister vnnd Radt der Stadt Olomutz, an einem, vnnd dem Ehrenvhesten, Achtbarn, Hochgelarten Herrn Doctorn Paulo Fabricio Rhöm. Keys. Majestät Mathematico, wegen vornewerung vnnd vorbesserung des alten weitberumbten Vhrwercks, an gemeiner Stadt Olomutz Radthause, anderstheils, nach volgender gestaldt, Das Her Doctor Paulus Fabricius der Stadt Olomutz zum theil dem Vhrmacher zuhulff vnnd an sein Räderwerck solle machen drey scheyben, Erstlich die matricem zum Astrolabio, darin gerissen seindt ihre nottwendige, vnnd mehr als in gemeinem brauch sein circulos sampt der Mappa des Erdtreichs, bis vber den Tropicum Capricorni nach bester gelegenheit, Zum andern ein scheyben, daruber, die mahn das rete nennet, die sol kupffern pallirt und zum vorgulden tuglich sein, dahin gerichtet, das sie der Vhrmacher auff ein kreutz vnd ring auffniete, darauff soll der Zodiacus oder Thierkreyss mit seinen zwelff zeichen gerissen vnnd ausgetheilet sein, auch auff beyden seiten zureitung auffgangs vnd niedergangs des monats, vnd andern in dem termin begriffenen quinque gradus latitudinis haben, dar [fol. 1v] zu zwischen allen andern Cirkeln die vornembsten vnnd ansehenlichsten stern des gantzen himels bis vber den Tropicum capricorni eingesatzt gestochen vnd vorzeichnet werden, das aus oder durchbrechen aber, an dieser scheiben auch das vorgulden sol ausgenommen sein, vnd durch andere leuth, darzu ein Ersamer Radt das goldt geben sol, dan durch obbemelten Herren Doctorem Fabricium vorrichtet werden, Zum dritten sol die alte vnderste scheiben ernewert werden, Vnd hat sich mehrermelter Doctor Fabricius erbotten, erbeut sich auch hirmith noch, da ehr nach seinem besten, treuesten radt, bessere und wichtigere sachen als itzo darinnen vnd darauff seindt, ordenen will, welches ihme dann vff sein gut vortrawen ist heimgesetzt worden, Ehr wirdt auch hie neben die vnkosten auff Kupffer palliren vnd stechen desgleichen auff mahlen vor sich selbst auff sein vnkosten, was diese scheiben berureth, vorrichten vnd zalen auch wo ehr kan dem Vhrmacher zum werck hulfflich vnnd rötlich sein, Letztlich so gross das werck ist, sol ehr Visirungen beim werck lassen, darzu die stuck in einem buche sampt ihren nutz zum notwendigen richten beschreiben vnnd mit vbergeben, Solches soll beschehen vngerferlich in frist eines halben Jahres, Entkegen sollen anderstheils obbemelte Hern Burgermeister vnd Radt ihme Doctori Fabricio in ansehung seiner Zehrungen vberlandt, von Wien kegen Olomutz zwey zimlicher guter Ross geben, auch was ehr itzo alhier in der Herberge vorzehret, erlegen, ferner funffhundert gulden Reinisch, ieden gulden zu funffzehen patzen in guter ganger vnnd im Osterreich landesweriger muntz, vor vnkosten, mühe vnd kosten bezalen, also das zum ersten den halben theil, nemblich zweyhundert vnd funffzig gulden Reinisch in muntz, ihme bevor heraus darauff erlegen, [fol. 2r] wie sie dan auch also solche itzo gemelte summa bar von stunden mit dem bescheidt gereicht vnnd dem Doctor Fabricio erlegt haben, das wo nach Gottes willen ehr D. Fabricius von diesem leben erfordert würde, vor gefertigtem werck, sie die Hern von Olomutz dieses geldes halben zu seinen erben vnd guth zuspruch hetten, den andern halben theil nemblich die zweyhundert vnd funffzig gulden Reinisch in muntz, sollen vnnd wollen die obbemelte Hern, nach gefertigtem des Doctoris Fabricij werck erlegen vnd als baldt bezalen, beyderseits treulich vnnd vngerferlich, Zu gewissen Vrkunden, vnd mehrer nachrichtigunge ist diese freundtliche gutwillige beyderseits beredung zwiffach vffs Papir gebracht, Vnd mit der Stadt Olomutz gemeinem Insiegel, desgleichen des offtgemelten Herrn Doctorn Fabricij pitschafft bekrefftiget, vnd iedem theil eine zugestaldt.
Actum Olomutz wie oben vormeldet.

Ich Paulus Fabricius Doctor R. K. M. mathematicus beken mit dieser meiner handtschrift, das ich di obbemelte summa nemlich zweyhundert und funfzig gulden also bar emplfangen habe. Actum den achten Julii 1573. Paulus Fabricius Doctor ut supra manu propria.

SMLOUVA S PANEM FABRICIEM, MATEMATIKEM, O ZPŮSOBU HODIN

Dnes, dáno v pondělí po [sv.] Prokopu léta 1573,2 byla uzavřena přátelská a dobrovolná smlouva a bylo ustanoveno mezi ctným a obezřetným panem purkmistrem a radou města Olomouce na jedné straně a ctným, opatrným a vysoce učeným panem doktorem Paulem Fabriciem, matematikem římsko-císařského Majestátu, ohledně obnovení a zlepšení starého, široce známého orloje na obecní radnici města Olomouce na druhé straně, do následující podoby:

Pan doktor Paul Fabricius má být zčásti nápomocen hodináři města Olomouce3 a k jeho hodinovému stroji má zhotovit tři kotouče:

Za prvé matrici k astrolábu, na níž mají být co nejlepším způsobem vyryty nezbytné a více než obecně užívané kruhy a mapa zemské říše až po obratník Kozoroha.4

Za druhé kotouč přes ni, jenž se nazývá rete a jenž má být z vyleštěné mědi, připravený k pozlacení a upravený tak, že ho hodinář přinýtuje na kříž a prstenec. Na něm má být vyryt zodiak neboli zvěrokruh se svými dvanácti znameními a má být rozdělen; má mít také na obou stranách ukazování západu a východu Měsíce, jakož i ohraničeně vyznačených pět stupňů šířky, aby kromě všech ostatních kruhů byly umístěny – vyryty a zakresleny – všechny nejpřednější a nejviditelnější hvězdy celé oblohy až po obratník Kozoroha. Co však má být na tomto kotouči vysekáno či prosekáno nebo pozlaceno, má být provedeno jinými lidmi, k čemuž ctná rada dodá zlato, a potom to má být výše uvedeným doktorem Fabriciem dohotoveno.

Za třetí má být obnoven starý spodní kotouč a výše vícekráte uvedený doktor Fabricius, až to vypracuje, se ještě nabídl, že podle svého nejlepšího a nejspolehlivějšího vědomí uspořádá na něm lepší a důležitější údaje, nežli v něm a na něm dosud byly, což smluveno a bylo mu přičteno k dobru.

Také na sebe bere vedle nákladů na měď také náklady na leštění, rytí a malování, co se týká těch kotoučů, zařídit a proplatit, a rovněž, pokud bude s to, bude při práci hodináři pomáhat a radit mu.

Konečně, když je dílo tak velké, má ponechat jeho nákresy, jakož i v knize popsat jeho součásti vzhledem k jejich nezbytné potřebě je seřizovat a předat ji. To se má uskutečnit přibližně ve lhůtě půl roku.

Naproti tomu mají na druhé straně výše jmenovaný pan purkmistr a rada dát doktoru Fabriciovi se zřetelem na jeho výdaje cestou z Vídně do Olomouce dva náležitě dobré koně a uhradit mu, co zde utratí v hostinci. Dále mají zaplatit za jeho námahu a náklady pět set zlatých rýnských, každý zlatý po patnácti batzenech,5 v dobře oběžné a v Rakousku platné minci, a to tak, že mu nejprve bude vyplacena polovina z výše uvedené dohodnuté sumy, jež má být za hodiny doktoru Fabriciovi uhrazena. Kdyby podle Boží vůle byl on, pan Fabricius, z tohoto života povolán před dohotoveným dílem, mají olomoučtí pánové polovinu těchto peněz přiknout jeho dědicům a statku. Druhou polovinu, totiž 250 rýnských zlatých v mincích, mají a chtějí výše uvedení pánové po dohotoveném díle panu Fabriciovi složit a ihned zaplatit, oboustranně věrně a nepochybně. K bezpečnému svědectví a větší známosti je tato přátelská dobrovolná oboustranná smlouva sepsána na papíře a stvrzena obecní pečetí obce města Olomouce, stejně jako pečetí často uvedeného pana Fabricia, a každé straně bylo předáno jedno vyhotovení.

Dáno v Olomouci, jak výše uvedeno.

Já, Paul Fabricius, doktor, matematik římsko-císařského Majestátu, stvrzuji svým vlastnoručním podpisem, že jsem tedy výše uvedenou sumu, totiž dvě stě a padesát zlatých, přijal.

Dáno 8. července 1753. Paul Fabricius, doktor a jak výše uvedeno, vlastní rukou.

Přeložil Jiří Fiala

1 Německé znění smlouvy publikovali Hans Kux – Max Kress: Das Rathaus zu Olmütz, Ein Gedenkblatt zu seiner Wiederherstellung, Olmütz 1904, s. 112–113, korigovaný německý text uveřejnil Günther Oestman: Die astronomische Uhr am Rathaus zu Olmütz/Olomouc, in: Mittelalterliche astronomische Großuhren: Internationales Symposium in Rostock 25. bis 28. Oktober 2012, Acta Historica Astronomiae, 49, Leipzig 2014, s. 147–149.
2 8. července 1573.
3 Byl jím Hans (Hanuš) Pohl, původem z Olešnice ve Slezsku (nyní Olesznica v Polské republice). Je zmiňován v městských záznamech již v letech 1561 a 1562, poté v roce 1570, kdy vzal do učení Hanuše Zoppeta, zemřel v roce 1584.
4 Zmíněná matrice s mapou světa se bohužel nedochovala.
5 Batzen nebo též batz byla grošová mince rozšířená v 15. – 19. století na území dnešního Švýcarska a jihoněmeckých států. Hodnota jednoho batzenu se rovnala čtyřem krejcarům; jeden zlatý rýnský měl hodnotu 60 krejcarů, takže jeden batzen představoval necelou desetinu zlatého rýnského.