Nastoupení vlády rakouského císaře Františka Josefa I. (1848)

Dne 2. prosince 1848 v Olomouci po abdikacích rakouského císaře Ferdinanda I. a arcivévody Františka Karla převzal vládu nad Rakouskou říší císař František Josef I.

Císařské adieu

12. dubna 1849 přijel do Olomouce na dvoudenní návštěvu excísař Ferdinand I. s chotí, omezili se na návštěvu divadla a arcibiskupa. Těsně před odjezdem z Olomouce se František Josef I. objevil 2. května 1849 spolu se svým otcem, arcivévodou Františkem Karlem, na městské střelnici. Pro císaře byly připraveny tři terče, dochované dodnes ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci. Vznešení návštěvníci vypálili po pěti ranách do terčů a zapsali se do střelecké knihy. V noci ze 4. na 5. května 1848 František Josef I. Olomouc bez slůvka rozloučení opustil, čímž nemálo rozhořčil místní demokraty. Císařský dvůr setrval v Olomouci až do 26. května 1849.

VÝBĚR Z ODBORNÉ LITERATURY

 • Heinrich svobodný pán von SUNSTENAU: Olmütz im Jahre 1848. Olmütz 1858.
 • Jurende’s Mährischer Pilger, 37, 1850, s. 77–85.
 • Josef Alexander von HELFERT: Die Thronbesteigung des Kaisers Franz Joseph I. Prag 1872.
 • Josef Alexander von HELFERT: Vznik ministerstva Schwarzenbergo-Stadionova. Osvěta, roč. 1891, č. 12, s. 1066–1067.
 • Jiří FIALA: Císařská abdikace a intronizace v Olomouci. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, (22) 1994, č. 3, s. 141–153.
 • Miloslav ČERMÁK: Císařská Olomouc v roce 1848. In: Kroměřížský sněm 1848–1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě / Der Reichstag von Kremsier 1848–1849 und die Tradition des Parlamentarismus in Mitteleuropa. Kroměříž 1998, s. 245–253.
 • Otto URBAN: Kroměřížský sněm. Praha 1998.
 • Jiří FIALA: Královské městské divadlo v Olomouci za „Jara národů“ roku 1848. Pramenná studie. Bohemica Olomucensia. Litteraria. Roč. 2009, č. 1, s. 102–131, 219–220.
 • Markéta DOLÁKOVÁ: František Josef I. v Olomouci. „Neníť tomuto dni rovného rovného, neboť v Olomouci jest dnes Rakousko.“ Výstava ke 100. výročí úmrtí císaře. Koncepce výstavy a texty: Markéta Doláková. Olomouc 2016.
 • Martin KUČERA: Neznámý olomoucký malíř Adolf Rabenalt (1819–1892). Střední Morava, vlastivědná revue, roč. 22, č. 41 (2016), s. 39–53
 • Martin KUČERA: Heimerleho akvarel s námětem předání vlády v Olomouci. Střední Morava, vlastivědná revue, roč. 22, č. 42 (2016), s. 124.
 • Martin KUČERA: Nastolení Františka Josefa I. na rakouský trůn. K pohnutému osudu a autorství znovunalezeného obrazu z olomoucké radnice. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy. Č. 312 (2016), s. 48–65.
 • Kroměřížský sněm (online), dostupné z www: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/318281381940010