Obnovení olomoucké univerzity (1946)

Dne 21. února 1946 byla v Olomouci obnovena univerzita s názvem Univerzita Palackého

Vládní přípravy zákona o vzniku Univerzity Palackého v Olomouci

V říjnu 1945 byl v Olomouci zřízen Univerzitní fond pod správou Univerzitní společnosti, jež nahradila dosavadní Výbor pro obnovu olomoucké univerzity a jež usilovala též o rozpočtové pokrytí této finančně nákladné akce – ministerstvo financí poukazovalo na to, že jen rozpočet nové lékařské fakulty bude muset činit 5 až 7 milionů Kčs (pobočka Lékařské fakulty UK v Plzni si vyžadovala 7,5 milionu Kčs ročně).

V Univerzitním fondu se shromažďovaly pro ten účel peněžní dary fyzických i právnických osob. Na schůzi vlády premiéra Zdeňka Fierlingera, jež se konala 9. září 1945, tlumočil nicméně premiér členům vládního kabinetu žádost politických a kulturních činitelů města Olomouce, premiérovi přednesenou za jejich návštěvy v Praze 7. listopadu 1945, aby byla v Olomouci obnovena univerzita v plném rozsahu. Vláda se nato jednomyslně usnesla uložit ministrovi školství a osvěty Zdeňku Nejedlému, aby vypracoval příslušnou předlohu, a vzala na vědomí ministrovo sdělení, že se v Olomouci již připravuje zřízení lékařské fakulty.

V rámci Světového sjezdu studentstva v Praze, jenž se uskutečnil ve dnech 17. až 23. listopadu 1945, se do Olomouce, Litovle a ke hrobu studenta Jana Opletala v Nákle vypravili delegáti sjezdu, novináři a dva ministři – ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý a ministr pošt František Hála. Dne 16. listopadu 1945 vystoupil ministr Zdeněk Nejedlý na shromáždění u příležitosti Mezinárodního studentského dne 17. listopadu v aule Cyrilometodějské fakulty bohoslovecké s proklamací vlády zavazující se obnovit v Olomouci vysoké školství s tím, že obnovená univerzita má v prvé řadě naplňovat potřebu nové, slovanské kulturní orientace, jež na bázi slovanské vzájemnosti zintenzivní naše vazby se slovanskými národy. Na zasedání vlády 25. ledna 1946 byla ustavena tříčlenná redakční komise, sestávající z premiéra Zdeňka Fierlingera, ministra školství a osvěty Zdeňka Nejedlého a místopředsedy vlády Jana Šrámka, která měla závěrečný návrh zákona o zřízení univerzity v Olomouci doporučit a předložit předsednictvu Prozatímního Národního shromáždění parlamentu s jeho přednostním zařazením do posledního čtení, tedy k jeho schválení.

Už na přelomu let 1945/1946 se vedla diskuse o tom, jaký má mít obnovená olomoucká univerzita název. Objevovala se například jména nacisty usmrceného studenta Jana Opletala, Josefa Dobrovského jako zakladatele slavistiky a rektora generálního semináře na Hradisku u Olomouce, Jana Amose Komenského (jeho jméno však již nesla slovenská univerzita v Bratislavě, vzniklá roku 1919), z Ostravy vzešel návrh, aby se vysoké učení v Olomouci nazývalo Univerzita Přemyslovců (analogicky s Jagellonskou univerzitou v Krakově). Na 27. schůzi Fierlingerovy vlády 1. února 1946 vláda na návrh ministra Zdeňka Nejedlého rozhodla, že obnovená olomoucká univerzita se má nazývat Univerzita Palackého na paměť velkého Moravana, historika a politika, jenž si vydobyl čestný titul Otec národa.