Obnovení olomoucké univerzity (1946)

Dne 21. února 1946 byla v Olomouci obnovena univerzita s názvem Univerzita Palackého

Zřízení pedagogických fakult

Dekret prezidenta republiky č. 132/1945 o vzdělání učitelstva (částka 55/1945, platnost a účinnost od 20. listopadu 1945) stanovil, že učitelé škol všech stupňů a druhů nabývají vzdělání na pedagogických a jiných fakultách (odděleních) vysokých škol, že zřízení těchto fakult (oddělení) se upraví zvlášť a že délku studijní doby učitelů určí vláda nařízením.

Prozatímní Národní shromáždění se na své 45. schůzi, konané dne 9. dubna 1946 od 14 hod. 23 min., usneslo na zákoně č. 100, jímž se zřizují pedagogické fakulty (částka 45/1946, platnost i účinnost od 17. května 1946), tedy i Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Zprávu výboru kulturního o vládním návrhu zákona (tisk 183), kterým se zřizují pedagogické fakulty (tisk 269), přednesl poslanec za Československou stranu lidovou Jaroslav Kratochvíl.

Text zákona

Zákon ze dne 9. dubna 1946, kterým se zřizují pedagogické fakulty
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1
(1) Při všech univerzitách v zemích českých a na Slovensku se zřizují pedagogické fakulty (§ 1 dekretu prezidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 132 Sb., o vzdělání učitelstva).
(2) Jejich úkolem je pěstovati vědy pedagogické a vzdělávati v těchto vědách kandidáty učitelství škol všech stupňů a druhů kromě škol vysokých. Pedagogické fakulty poskytují svým posluchačům vzdělání i v jiných oborech, které stanoví ministr školství a osvěty, na Slovensku v dohodě s povereníkem školstva a osvety.
(3) Dobu jejich otevření určí ministr školství a osvěty, na Slovensku v dohodě s povereníkem školstva a osvety.

§ 2
Vláda se zmocňuje, aby nařízením zřizovala pobočky pedagogických fakult mimo sídla univerzit.

§ 3
(1) Statut pedagogických fakult a jejich poboček vydá vláda nařízením. Statut bude šetřiti základních organizačních předpisů universit a bude jednotný pro celý stát.
(2) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty, na Slovensku v dohodě s povereníkem školstva a osvety. I tyto řády budou jednotné pro celý stát.

§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r. Fierlinger v. r. Gottwald v. r. Dr. Drtina v. r. Dr. Stránský v. r. Laušman v. r. Široký v. r. Ďuriš v. r. Dr. Šrámek v. r. Dr. Pietor v. r. Ursíny v. r. Gen. Hasal v. r. Masaryk v. r. Dr. Procházka v. r. gen. Svoboda v. r. též za ministra Hálu. Dr. Ripka v. r. Dr. Šoltész v. r. Nosek v. r. Majer v. r. Dr. Šrobár v. r. Dr. Clementis v. r. Kopecký v. r.. Gen. Dr. Ferjenčík v. r. též za ministra Dr. Nejedlého. Lichner v. r.1

(PhDr. Edvard Beneš, prezident ČSR. Zdeněk Fierlinger, předseda vlády. Klement Gottwald, náměstek předsedy vlády. JUDr. Prokop Drtina, ministr spravedlnosti. JUDr. Jaroslav Stránský, náměstek předsedy vlády. Bohumil Laušman, ministr průmyslu. Viliam Široký, náměstek předsedy vlády. Július Ďuriš, ministr zemědělství. ThDr. Jan Šrámek, náměstek předsedy vlády. Ivan Pietor, ministr vnitřního obchodu. Ján Ursíny, náměstek předsedy vlády. Divizní generál Antonín Hasal, ministr dopravy. Jan Masaryk, ministr zahraničních věcí. JUDr. Adolf Procházka, ministr zdravotnictví. Armádní generál Ludvík Svoboda, ministr národní obrany.. JUDr. Hubert Ripka, ministr zahraničního obchodu. JUDr. Jozef Šoltész, ministr ochrany práce a sociální péče. Václav Nosek, ministr vnitra. Václav Majer, ministr výživy. JUDr. Vavro Šrobár, ministr financí. JUDr. Vladimír Clementis, státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí. Václav Kopecký, ministr informací. Generál MVDr. Miuláš Ferjenčík, státní tajemník v ministerstvu národní obrany. Prof. PhDr. Zdeněk Nejedlý, ministr školství a osvěty. Ján Lichner, státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu.)

 

1 Prozatímní Národní shromáždění, Stenoprotokoly, dostupné z www: http://www.psp.cz/eknih/1945pns/stenprot/045schuz/s045001.htm.