Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Přísaha olomoucké městské rady roku 1430

Charles (Karl) Wilda (1854–1907): Přísaha olomoucké městské rady roku 1430. Kopie iluminace v Památné knize olomoucké (Liber civitatis, kodex Václava z Jihlavy, 1430–1492, 1528, Státní okresní archiv Olomouc, fond Archiv města Olomouc, Knihy, inv. č. 97, sign. 1540, folio IIb).

Na miniatuře i její nástěnné kopii je zachyceno 11 tehdejších členů městské rady. Nahoře sedí za stolem čtyři konšelé, kteří se střídali po měsíci v úřadě purkmistra: Peterlinus Hufnagel (2), Stephan Gürtler (4 – Gürtler může znamenat též řemeslníka, tj. pasíře – výrobce pásů a různých tepaných či ražených ozdob našívaných na oděvy) a Johann Vorlauf z Doloplaz (3), uprostřed mezi nimi je vyobrazen úřadující purkmistr Nicolaus Raffauf (1). Fojt (představený městské policie a věznice), patrně Václav z Doloplaz (5), je vyzbrojen mečem jako znamením soudní pravomoci, neboť městská rada fungovala současně jako městský soud. Po bočních stranách stolu sedí dvojice starších přísežných – Jorg Kneusl (6), měditepec Johann Pruckner (8), švec Johann Weishenzl (7) a Johann Skoch (9). Zády k divákovi se nacházejí tři mladší přísežní, zvolení do rady poprvé: Johann Tiffensee (10), soukeník Václav (11) a nožíř Petr (12). Autorem iluminace byl podle sigly (monogramu) WI patrně iluminátor Vaněk (Wanko illuminator, Wenczlaw illuminirer), zmiňovaný v pramenech jako člen městské rady, podle jiného výkladu označuje sigla městského písaře Václava z Jihlavy (Wenceslaus de Iglavia, Iglaviensis), vyobrazeného v popředí iluminace. V mandorle (elipsovité svatozáři obepínající celou postavu) je zobrazen Bolestný Kristus sedící na sféře, dva andělé po boku mandorly drží v rukou pásky s nápisem „Iuste iudicate filii hominum! (Suďte spravedlivě, synové lidí! – nápis na pásce vpravo je zrcadlově obrácen).“ Po stranách malby jsou umístěny ve dvou úrovních městské znaky: výše zleva doprava znaky města Uničova a města Šternberka, níže znaky města Litovle a města Olomouce.

Malba ve druhém meziklenebním poli jižní stěny slavnostního sálu (obřadní síně) v 1. patře severního traktu olomoucké radnice, 1904.

Foto: Jan Andreáš

Literatura

  • DADÁKOVÁ, I. – PERŮTKA, M.: Umělecko-historický rozbor iluminací olomoucké právní knihy Václava z Jihlavy. Okresní archiv v Olomouci 1978, Olomouc 1979, s. 48–57
  • KRÁSA, J.: České iluminované rukopisy 13.–16. století. Praha 1990, s. 396
  • Památná kniha olomoucká [online: cit. 6. 6. 2016], odkaz